دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، زمستان 1396 
5. فرضیه‌ها و پیامدهای تغییر حسابرس

صفحه 69-84

ابولقاسم مسیح آبادی؛ حجت اله آتشی گلستانی