دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، پاییز 1396 
2. بررسی مدیریت مالی نوین بخش عمومی: گذشته، حال و آینده

صفحه 17-30

غلامرضا کردستانی؛ امیرهادی مهدوی مقدم


3. نگاهی به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها از منظر تحلیل بنیادی

صفحه 31-46

غلامحسن تقی نتاج؛ محمد مهدی مومن زاده؛ محمد هادی مومن زاده


4. بررسی تحلیلی درماندگی مالی

صفحه 47-64

رویا دارابی؛ مریم سلمانیان


5. حسابرسی مسئولیت اجتماعی

صفحه 65-78

سید علی حسینی؛ مریم فرخنده دیسفانی