دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، بهار 1396 
2. توازن میان حسابرسی و بازاریابی

صفحه 18-31

نسیم محمودیان؛ غلامرضا سلیمانی امیری