دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، فروردین 1395 
2. مروری جامع بر تئوری‌های سیاست تقسیم سود

صفحه 22-35

حسین اعتمادی؛ محمد اسمعیلی کجانی


5. ابعاد و رویکرد های نظریه مالی رفتاری

صفحه 78-95

رویا دارابی؛ محمد جعفر ولی خانی؛ حسن چناری بوکت