دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، زمستان 1395 
5. تجارت اجتماعی, حسابدهی و گزارش عملکرد

صفحه 70-87

فاطمه آخوندزاده؛ علی فاضل یزدی؛ فاطمه دین پژوه