دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، تابستان 1395 
3. مروری بر مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت سود

صفحه 34-53

مسعود حسنی القار؛ قاسم بولو


5. تجارت اجتماعی, حسابدهی و گزارش عملکرد

صفحه 70-87

فاطمه آخوندزاده؛ علی فاضل یزدی؛ فاطمه دین پژوه