دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، بهار 1395 
1. بررسی کاربرد پژوهش های اقدامی در حسابداری

صفحه 4-23

سید روح اله موسوی نژاد؛ محمد نمازی


2. صندوق های سرمایه گذاری غیرانتفاعی

صفحه 24-37

نهاله حیاتی؛ شهناز مشایخ


4. مدل مفهومی حسابداری نسلی

صفحه 56-65

عباس گلی؛ زهره حاجیها