تأثیر سطح نگهداشت وجه نقد بر حساسیت سرمایه­گذاری نسبت به نوسان های جریان نقدی عملیاتی در شرکت­های دارای محدودیت مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار حسابداری دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

تغییرات جریان‌های نقدی عملیاتی و استفاده از این جریان‌ها جهت انجام مخارج سرمایه‌ای، باعث ایجاد تغییر در سرمایه‌گذاری شرکت‌ها می‌گردد. با این حال میزان نقدینگی شرکت‌ها و دسترسی آن‌ها به منابع تامین مالی می‌تواند بر این تغییرات سرمایه‌گذاری تاثیرگذار باشد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سطح نگهداشت وجه نقد بر حساسیت سرمایه گذاری نسبت به نوسان های جریان نقدی عملیاتی در شرکت‌های دارای محدودیت مالی است. برای آزمون فرضیه ها، نمونه‌ای شامل 129 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1385 تا 1392 انتخاب شده‌اند. روش مورد استفاده جهت آزمون فرضیه‌ها رگرسیون حداقل مربعات تعمیم‌یافته است. نتایج حاصل از فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که در شرکت‌های دارای محدودیت مالی، نوسان‌های جریان نقدی عملیاتی بر سرمایه‌گذاری تأثیر منفی دارند. همچنین نتایج بیانگر این مطلب است که با افزایش سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های دارای محدودیت مالی، اثر منفی نوسان‌ها بر سرمایه-گذاری کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها