نقش افشای اختیاری اطلاعات مالی در جاسوسی صنعتی شرکتها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه مازندران