مطالعه ارزش اطلاعاتی مؤلفه های سود در دوران بحران مالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشیار حسابداری تهران جنوب