رویکرد حسابرسی مستمر یکپارچه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تهران