بررسی آثار بکار گیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی طبق دستورالعمل بانک مرکزی بر شاخصهای مالی و مدیریت سود در بانکها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تهران مرکزی

2 دانشیار تهران مرکز

10.22034/iaas.2020.107571