مروری نظری بر نقش مسئولیت اجتماعی شرکت (اخلاق فراسازمانی) در پیش بینی سود توسط سرمایه گذاران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه آزاد چالوس

2 دانشجوی دکتری حسابداری آزاد چالوس

10.22034/iaas.2020.107569