اسناد خزانه اسلامی ابزاری نوین در تأمین مالی بخش عمومی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری آزاد رشت

2 دانشجوی دکتری حسابداری آزاد رشت

3 مدرس حسابداری آزاد ماسال

10.22034/iaas.2020.107568