دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی پارادایم های پژوهش در حسابداری مدیریت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1399

مجید عظیمی؛ مهدی میرزائی


2. مدل تشخیص تقلب در اظهارنامه های مالی با استفاده از ابزار نسبت های مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1399

محبوبه فهیمی؛ ابراهیم عباسی


3. بررسی رابطه بین وضعیت رقبا در بازار محصول و کیفیت افشا اطلاعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1399

سید محمود موسوی شیری؛ عبداله حسین زاده؛ عاطفه سادات احمدی


4. مدل پذیرش زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL) در سازمان امور مالیاتی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1399

مینا ابوحمزه؛ غلامرضا سلیمانی امیری؛ علی عبدالهی


5. علل و پیامدهای خرید اظهارنظر حسابرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1399

حسین فخاری؛ اسماعیل امیری


6. رابطه بین جنسیت مدیریت و افشای سرمایه فکری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1399

رویا دارابی؛ محسن بهشت‌پسند


7. تأثیر تقسیم سود سهام بر اجتناب مالیاتی شرکت با توجه به ارزش سهامداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1399

اکرم اقدامی؛ ناهید برمکی؛ نرگس محقق کیا