دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تحلیل میزان رعایت آیین نامه رفتار حرفه ای توسط حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398

رمضانعلی رویایی؛ مهدی مولایی نژاد؛ سعید کریمی


2. معرفی جایگزین هایی برای شیوه تفکر در حسابداری: رویکرد انتقادی و تفکر بینابینی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398

داریوش فروغی؛ علیرضا رهروی دستجردی


3. ساختار سرمایه و جایگاه رقابتی در بازار محصول (تحت رقابت های کورنات و برتراند)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398

ایمان خاکساری؛ ابوالقاسم مسیح آبادی


4. رویکرد حسابرسی مستمر یکپارچه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398

علی ابراهیمی کردلر؛ امید آخوندی


5. رابطه داده های حجیم با تقلب در حسابداری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398

رضوان حجازی؛ مصطفی بیات


6. مطالعه ارزش اطلاعاتی مؤلفه های سود در دوران بحران مالی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398

دکتر پرندین؛ رویا دارابی


7. نقش افشای اختیاری اطلاعات مالی در جاسوسی صنعتی شرکتها

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398

مجید مرادی