دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مروری بر ادبیات تجدید ارزیابی دارایی های ثابت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1399

محمد مرفوع؛ محمد مهدی مومن زاده؛ محمد هادی مومن زاده


2. اسناد خزانه اسلامی ابزاری نوین در تأمین مالی بخش عمومی ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1399

سینا خردیار؛ مصطفی ملکی؛ عسکر پوررضا


3. مروری نظری بر نقش مسئولیت اجتماعی شرکت (اخلاق فراسازمانی) در پیش بینی سود توسط سرمایه گذاران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1399

محمدرضا پورعلی؛ علی اکبر رجبی


4. گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت: چالش های استاندارد گذاری و خدمات اطمینان بخش

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1399

بابک جمشیدی نوید؛ قدرت اله حیدری نژاد


5. بررسی آثار بکار گیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی طبق دستورالعمل بانک مرکزی بر شاخصهای مالی و مدیریت سود در بانکها

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1399

مجید واحدی؛ آزیتا جهانشاد


6. برخی پیشرفت های اخیر در تئوری گزارشگری مالی و افشا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1399

غلامرضا کرمی؛ اکرم افسای