کلیدواژه‌ها = شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار
تأثیر مسؤلیت اجتماعی شرکت بر ریسک ورشکستگی

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 25-40

سید جمال هاشمی؛ فرزانه حیدرپور