کلیدواژه‌ها = پاسخگویی
افشای مسئولیت اجتماعی در عصر بحران مالی

دوره 6، شماره 22، تیر 1396، صفحه 70-81

جعفر لاریمی؛ محمد نوروزی؛ امید ایمانی خوشخو


بررسی حاکمیت شرکتی و پاسخگویی با تاکید بر آیات قرآن

دوره 6، شماره 21، فروردین 1396، صفحه 66-85

فاطمه صراف؛ مهسا محمدی


نقش دو طرفه حسابداری و پاسخگویی در برابر افکار عمومی

دوره 1، شماره 2، تیر 1391، صفحه 84-95

محمد محمدیان؛ زینب مهتری