کلیدواژه‌ها = استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی
حسابداری بین‌الملل و کشورهای در حال توسعه

دوره 5، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 112-120

سکینه شیبه