کلیدواژه‌ها = آموزش حسابداری
چارچوبی مفهومی برای آموزش حسابداری مدیریت

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 95-114

مهدی صفری گرایلی؛ مصطفی آقابیگی نصراله آبادی


نقش بازی‌ها در آموزش حسابداری

دوره 7، شماره 28، دی 1397، صفحه 17-32

شهناز مشایخ؛ حدیثه حاجی مرادخانی؛ روح اله خدابنده لو


بررسی کاربرد پژوهش های اقدامی در حسابداری

دوره 5، شماره 19، مهر 1395، صفحه 4-23

سید روح اله موسوی نژاد؛ محمد نمازی