کلیدواژه‌ها = چارچوب مفهومی
چارچوبی مفهومی برای آموزش حسابداری مدیریت

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 95-114

مهدی صفری گرایلی؛ مصطفی آقابیگی نصراله آبادی


چارچوب مفهومی حسابداری با نگرش اطلاعاتی

دوره 1، شماره 2، تیر 1391، صفحه 64-83

فاطمه صراف؛ نازنین هاشمی؛ مسعود کاکا وند