نویسنده = رحیم بنایی قدیم
تعداد مقالات: 3
1. دیدگاه تئوریک نسبت به فرایند تدوین پاداش

دوره 9، شماره 33، بهار 1399، صفحه 43-56

سید علی واعظ؛ رحیم بنابی قدیم


2. بررسی نظری اهمیت و دلایل گزارشگری کاهش ارزش داراییها

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 5-16

سید حسین سجادی؛ رحیم بنایی قدیم


3. عوامل موثر بر افشای اختیاری اطلاعات (تئوریها و کاربردها)

دوره 4، شماره 16، زمستان 1395، صفحه 32-43

ولی خدادادی؛ رحیم بنایی قدیم