نویسنده = فرزانه حیدرپور
تأثیر مسؤلیت اجتماعی شرکت بر ریسک ورشکستگی

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 25-40

سید جمال هاشمی؛ فرزانه حیدرپور


تأثیر شدت ضعف در کنترل‌های داخلی بر کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 30، تیر 1398، صفحه 109-124

سارا پورحسن سنگری؛ فرزانه حیدرپور؛ ماشالله ولیخانی


تاثیرمدیریت سود بررابطه حاکمیت شرکتی وکیفیت سود

دوره 4، شماره 15، مهر 1394، صفحه 44-57

فرزانه حیدرپور؛ مجید طاهروردی