نویسنده = قاسم بولو
مروری بر مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت سود

دوره 5، شماره 20، دی 1395، صفحه 34-53

مسعود حسنی القار؛ قاسم بولو


معیارهای تجربی کیفیت سود

دوره 3، شماره 12، دی 1393، صفحه 46-69

قاسم بولو؛ مسعود حسنی القار