نویسنده = مهدی صفری گرایلی
چارچوبی مفهومی برای آموزش حسابداری مدیریت

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 95-114

مهدی صفری گرایلی؛ مصطفی آقابیگی نصراله آبادی